“Đảng viên đi trước” ở Cao Lầm
“Đảng viên đi trước” ở Cao Lầm
Phát huy tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, thời gian qua, Chi bộ xóm Cao Lầm (xã Phú Thượng, Võ Nhai) đã lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua ở địa phương.
Xem thêm