Xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm chuyển đổi số của vùng
Xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm chuyển đổi số của vùng
Theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng trung du miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch vùng), Thái Nguyên được chọn để phát triển thành trung tâm chuyển đổi số (CĐS) của vùng. 
Xem thêm