“Điểm tựa” pháp lý cho người yếu thế
“Điểm tựa” pháp lý cho người yếu thế
Hoạt động trợ giúp pháp lý được coi là một chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Nhờ có hoạt động này, nhiều đối tượng yếu thế được tiếp cận với các dịch vụ pháp lý miễn phí, quyền và lợi ích hợp pháp của họ được bảo vệ, nâng cao hiểu biết pháp luật...
Xem thêm