TP. Sông Công đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
TP. Sông Công đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
Trên cơ sở kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, TP. Sông Công đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này trong năm 2023.
Xem thêm