Đồng Hỷ phát triển vùng cây ăn quả chủ lực
Đồng Hỷ phát triển vùng cây ăn quả chủ lực
Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, những năm qua, huyện Đồng Hỷ đã khuyến khích nhân dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước hình thành các vùng trồng cây ăn quả tập trung chất lượng cao.
Xem thêm