Tập trung sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ
Tập trung sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ
Vụ mùa năm nay, tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy 38.200ha lúa, giảm hơn 500ha so với vụ mùa năm trước. ​​​​
Xem thêm