Hoạt động trợ giúp pháp lý thực sự đi vào đời sống
Hoạt động trợ giúp pháp lý thực sự đi vào đời sống
5 năm qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Trung tâm luôn bám sát các mục tiêu, chương trình, kế hoạch của tỉnh và những yêu cầu thực tiễn để chủ động, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL của tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động TGPL.
Xem thêm