PAPI 2023: Thái Nguyên ghi điểm ở chỉ số quan trọng
PAPI 2023: Thái Nguyên ghi điểm ở chỉ số quan trọng
Đứng thứ 2 cả nước về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đã tạo đột phá ở 6/8 chỉ số thành phần. Đặc biệt là dẫn đầu cả nước về Chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở.
Xem thêm