Số hóa - Tạo sức sống mới cho các di tích ở Đại Từ
Số hóa - Tạo sức sống mới cho các di tích ở Đại Từ
Ứng dụng công nghệ thông tin đang được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để lưu trữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích trong giai đoạn hiện nay. ​​​​​​​
Xem thêm