Thái Nguyên đứng thứ 10 cả nước về thu hút vốn FDI
Thái Nguyên đứng thứ 10 cả nước về thu hút vốn FDI
Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên tập trung phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; khuyến khích xã hội hóa xúc tiến đầu tư, sử dụng các nguồn lực ngoài ngân sách; tập trung xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ nhà đầu tư.
Xem thêm