Khi dân chủ ở cơ sở được phát huy
Khi dân chủ ở cơ sở được phát huy
Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được tôn trọng và thực hiện nghiêm, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đại Từ.
Xem thêm