"Quan cách mạng"
Trước khi Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập diễn ra (6/1/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”. ​​​​​​​
Xem thêm