Phê phán thói vô cảm, “vì dân suông” của một bộ phận cán bộ, đảng viên
Phê phán thói vô cảm, “vì dân suông” của một bộ phận cán bộ, đảng viên
Một trong những biểu hiện suy thoái cả về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã được Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra là: “Không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân”; “thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân”.
Xem thêm