Định Hóa quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc 
Định Hóa quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc 
Những năm qua, huyện Định Hóa có nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua đó giúp bà con có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định đời sống...
Xem thêm