Người lao động không lo thiếu việc
Người lao động không lo thiếu việc
Ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2024, thị trường lao động của tỉnh đã sôi động bởi các giao dịch việc làm, tư vấn việc làm, học nghề và du học.
Xem thêm