Phú Lương: Tăng cơ hội giảm nghèo bền vững
Phú Lương: Tăng cơ hội giảm nghèo bền vững
Với mục tiêu tạo sinh kế và bảo đảm đúng nhu cầu, phù hợp với thực tiễn điều kiện sản xuất, điều kiện lao động... bước đầu các dự án hỗ trợ giảm nghèo đã phát huy hiệu quả tại huyện Phú Lương.
Xem thêm