Minh bạch để tăng thứ hạng PCI
Minh bạch để tăng thứ hạng PCI
Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI năm 2023 và những năm tiếp theo vừa được công bố, tỉnh Thái Nguyên sẽ quan tâm cải thiện 5 chỉ số thành phần còn thấp điểm và chú trọng nâng cao chất lượng các chỉ số có tính quyết định đến thứ hạng PCI của tỉnh.
Xem thêm