Không lợi dụng ban đại diện cha mẹ học sinh để thu, chi sai quy định

Thúy Hằng 18:30, 24/08/2023

Đó là nội dung mà Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh trước thềm năm học mới 2023-2024.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức thu, quản lý và sử dụng nguồn xã hội hóa theo đúng quy định (ảnh minh họa).
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức thu, quản lý và sử dụng nguồn xã hội hóa theo đúng quy định (ảnh minh họa).

Theo đó, để khắc phục việc thực hiện các khoản thu ngoài học phí chưa đúng quy định trong những năm học vừa qua và việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, liên doanh, liên kết theo đúng các quy định của pháp luật, Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về các khoản thu, chi đầu năm học.

Các cơ sở giáo dục đã được cấp có thẩm quyền giao dự toán bổ sung định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục để chi cho các nội dung phục vụ học tập như: Vệ sinh, nước uống học sinh, giấy thi, phô tô đề thi khảo sát và kiểm tra định kỳ, thẻ học sinh, sổ liên lạc điện tử, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh… tuyệt đối không thu thêm các khoản này.

Các cơ sở giáo dục sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Tài chính.

Các cơ sở giáo dục tổ chức thu, quản lý và sử dụng nguồn xã hội hóa theo đúng quy định; có chế độ miễn, giảm phù hợp đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế; tuyệt đối không được lợi dụng ban đại diện cha mẹ học sinh để thu, chi các khoản sai quy định.

Những khoản thu, huy động sai quy định phải trả lại cho học sinh, cha mẹ học sinh. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu, chi tài chính.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan quản lý trực tiếp và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng lạm thu của đơn vị.

Trong những năm qua, tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được chấn chỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở giáo dục thực hiện chưa đúng các quy định dù đã được hướng dẫn.