3 căn cứ để xác định cơ cấu ngạch công chức

Đ.H (th) 13:56, 03/01/2023

Ngày 31/12/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 13/2022/TT-BNV về hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

Theo đó, việc xác định cơ cấu ngạch công chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính của các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung do Bộ Nội vụ và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn theo quy định.

Bên cạnh đó, việc xác định cơ cấu ngạch công chức trên cũng cần căn cứ vào mức độ phức tạp của công việc và số lượng biên chế công chức cần bốtrí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; và tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức chuyên ngành tương ứng với vị trí việc làm.

Khi xác định cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính thì không tính công chức đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức căn cứ quy định và căn cứ danh mục vị trí việc làm và số lượng biên chế công chức bố trí theo từng vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức mình để xác định tỷ lệ % (phần trăm) công chức giữ các ngạch công chức theo từng chuyên ngành tại cơ quan, tổ chức, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.