Đến năm 2025 giảm ít nhất 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với 2020

Đ.H (th) 10:15, 13/02/2023

Ngày 10/02/2023, Thủ tướng ban hành Quyết định 73/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu phát triển cụ thể cho từng giai đoạn đã được đặt ra như sau:

Đến năm 2025: Giảm ít nhất 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020:

Trong đó: Giảm khoảng 40% trường trung cấp công lập;

Nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 45%.

Đến năm 2030: Giảm ít nhất 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020, trong đó:

Giảm khoảng 50% trường trung cấp công lập;

Nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 50%.

Quyết định Quyết định 73/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.