Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự từ ngày 20/9/2023

Đ.H (th) 08:10, 14/09/2023

Ngày 02/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2023/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 61/2014/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp.

Theo đó, tại Quyết định 19/2023/QĐ-TTg đã sửa đổi điểm c, điểm h khoản 1 Điều 3 Quyết định 61/2014/QĐ-TTg về cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự, cụ thể như sau:

- Sửa đổi Vụ Quản lý Thi hành án hành chính (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 3) thành Vụ Quản lý Thi hành án hành chính, thống kê và dữ liệu thi hành án (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 3).

- Sửa đổi Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thành Tạp chí điện tử Thi hành án dân sự.

Tại Quyết định 19/2023/QĐ-TTg thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức việc giải thể Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện các công việc về tổ chức và hoạt động của Tạp chí điện tử Thi hành án dân sự trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

Bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Thi hành án dân sự

Quyết định 19/2023/QĐ-TTg đã bổ sung khoản 8a vào Điều 2 Quyết định 61/2014/QĐ-TTg về nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Thi hành án dân sự như sau:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính.

Sửa đổi quy định về số lượng cấp phòng của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh

Theo đó, Quyết định 19/2023/QĐ-TTg đã sửa đổi khoản 2 Điều 5 Quyết định 61/2014/QĐ-TTg về số lượng cấp phòng của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh như sau:

Căn cứ khối lượng công việc, chỉ tiêu biên chế được giao, tiêu chí thành lập phòng theo quy định của Chính phủ, Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có không quá 05 đơn vị cấp phòng. Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 06 đơn vị cấp phòng.

(Trong khi đó tại khoản 2 Điều 5 Quyết định 61/2014/QĐ-TTg quy định Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có các phòng chuyên môn và tổ chức tương đương trực thuộc.)

Xem thêm Quyết định 19/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 20/9/2023.