Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Đ.H (th) 10:43, 21/11/2023

Ngày 15/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 79/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

Các trường hợp được sửa đổi, bổ sung Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Trước khi Bộ NN&PTNT thông báo từ chối cấp Bằng hoặc quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng, tổ chức, cá nhân được sửa đổi, bổ sung Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng trong các trường hợp sau:

- Lỗi chính tả về tên, địa chỉ của người đăng ký, tổ chức dịch vụ đại diện quyền, tác giả giống cây trồng hoặc lỗi chính tả về tên giống cây trồng;

-  Thay đổi tên, địa chỉ của người đăng ký, tổ chức dịch vụ đại diện quyền, tác giả giống cây trồng trên cơ sở các giấy tờ pháp lý hợp lệ;

- Thay đổi tên giống cây trồng theo đề nghị của người đăng ký.

Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Bộ NN&PTNT. Hồ sơ gồm:

- Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 79/2023/NĐ-CP ;

- Bản sao có chứng thực hợp đồng chuyển giao quyền đăng ký trường hợp thay đổi người đăng ký do chuyển giao quyền đăng ký; hoặc tài liệu chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ người đăng ký, tổ chức dịch vụ đại diện quyền, tác giả giống cây trồng;

- Bản sao có chứng thực Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa có xác nhận của người đăng ký, Tài liệu chứng minh quyền nhân thân giữa người đăng ký và người nhận thừa kế; Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của người đăng ký (nếu có) trường hợp thay đổi người đăng ký do thừa kế, kế thừa.

Trình tự đề nghị sửa đổi, bổ sung Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Bộ NN&PTNT thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ NN&PTNT ban hành Thông báo chấp nhận sửa đổi, bổ sung đơn theo quy định tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định 79/2023/NĐ-CP , trả kết quả cho người đăng ký và đăng tải thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ NN&PTNT.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ NN&PTNT trả lời bằng văn bản cho người đăng ký và nêu rõ lý do.

Nghị định 79/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2023.