Phú Bình khơi sức dân làm đường giao thông

Thúy Hằng 14:22, 29/05/2024

Phát triển hệ thống giao thông nông thôn (GTNT) có ý nghĩa quan trọng tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM). Xác định rõ vấn đề này, huyện Phú Bình đã huy động nhiều nguồn lực, đặc biệt là khơi dậy sức dân để đầu tư nâng cấp hệ thống GTNT. Và đây là một trong những tiêu chí quan trọng để phấn đấu đến năm 2025, huyện cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thị xã...