11 biểu mẫu sử dụng trong xử lý VPHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Theo chinhphu.vn 09:55, 18/11/2022

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 79/2022/TT-BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
Quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Ban hành kèm theo Thông tư này 11 biểu mẫu sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Cụ thể:

Biểu mẫu 1: Biên bản ghi nhận vụ việc;

Biểu mẫu 2: Quyết định gia hạn thời hạn giải trình;

Biểu mẫu 3: Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính;

Biểu mẫu 4: Đề nghị khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở;

Biểu mẫu 5: Phiếu khảo sát giá hàng hóa;

Biểu mẫu 6: Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm để xử lý vi phạm hành chính;

Biểu mẫu 7: Quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính;

Biểu mẫu 8: Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính;

Biển mẫu 9: Quyết định bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng;

Biển mẫu 10: Biên bản bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng;

Biểu mẫu 11: Sổ theo dõi xử phạt vi phạm hành chính.

Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính sử dụng biểu mẫu quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, những biểu mẫu có phần ghi họ tên của người có thẩm quyền xử lý hoặc người tham gia xử lý vi phạm hành chính đang công tác trong Quân đội thì bổ sung thông tin về cấp bậc, chức vụ, đơn vị theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng theo dõi, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền quản lý, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc Bộ Quốc phòng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2022.