Quyết định Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đ.H 14:36, 03/01/2023

Ngày 30/12/2022. UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 3373/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin cho Cổng Dịch vụ công của tỉnh; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã chủ động rà soát các TTHC thuộc phạm vi quản lý, giải quyết, bảo đảm việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hiệu quả và đạt chỉ tiêu được giao; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tái cấu trúc quy trình điện tử để phù hợp với yêu cầu dịch vụ công trực tuyến.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên.