Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh Thái Nguyên

10:01, 15/03/2023

Ngày 13/3/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 459/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Cụ thể: Quyết định này công bố 03 Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được công bố tại Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (Phần A, mục II, số thứ tự 7; phần B, mục I, số thứ tự 1, 2) (Phụ lục kèm theo).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.