Quyết định Quy định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập quy chế quản lý kiến trúc; phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đ.H 08:33, 08/03/2023

Ngày 2/3/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND về Quy định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập quy chế quản lý kiến trúc; phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Quy định này Quy định Phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập quy chế quản lý kiến trúc; phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn:

- Phân cấp cho ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị thuộc phạm vi quản lý;

- Phân cấp cho ủy ban nhân dân cấp huyện lập quy chế quản lý kiến trúc thuộc phạm vi quản lý; phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn sau khi Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

Tổ chức thực hiện:

- Sở Xây dựng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Quyết định này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện

+ Thực hiện lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập quy chế quản lý kiến trúc; phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điếm dân cư nông thôn theo phân cấp tại Điều 2 Quyết định này bảo đảm kịp thời, hiệu quả; chủ động cân đối nguồn kinh phí ngân sách địa phưong hàng năm đế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp nhằm phát huy quyền tự chủ của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy chế quản lý kiến trúc.

+ Hằng năm báo cáo Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan được phân cấp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2023.