Chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Đ.H (th) 10:58, 13/03/2023

Ngày 10/3/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 05/2023/TT-BYT về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Theo đó, báo cáo được thực hiện định kỳ hằng quý và hằng năm, gửi trực tiếp bản giấy hoặc gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc gửi trực tuyến thông qua ứng dụng phần mềm báo cáo số liệu hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Báo cáo định kỳ hằng quý tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý của kỳ báo cáo. Báo cáo định kỳ hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.

Cụ thể, tại cấp xã, nội dung thông tin báo cáo quý bao gồm hoạt động can thiệp giảm tác hại, tư vấn xét nghiệm HIV, truyền thông phòng, chống HIV/AIDS theo các biểu mẫu tương ứng với từng hoạt động quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư.

Đơn vị báo cáo gồm các cơ quan, tổ chức có thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã. Các đơn vị báo cáo nộp báo cáo cho Trạm y tế chậm nhất vào ngày 16 của tháng cuối kỳ báo cáo.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/5/2023.