Gieo “hạt giống đỏ” nơi quần đảo tiền tiêu

Việt Dũng 09:11, 03/02/2023

Ở quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc, những chiến sĩ Trường Sa đã và đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong quá trình công tác, rèn luyện, các cán bộ, chiến sĩ trẻ được tổ chức đảng nuôi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần quan trọng xây dựng cơ sở đảng ở quần đảo Trường Sa ngày càng vững mạnh...