Tuyên truyền về biển, đảo: Nhiều cách làm sáng tạo

Văn Hiến 09:34, 06/01/2023

Mặc dù là tỉnh không có biển, đảo, nhưng nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về lĩnh vực này. Ngoài việc tỉnh thành lập đoàn công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở các đảo tiền tiêu, hoạt động tuyên truyền về biển, đảo được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện bài bản, sáng tạo...