Triển khai Phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời

TNĐT 17:23, 13/11/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1315/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Kế hoạch được triển khai nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc chỉ đạo, triển khai Phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Nội dung và hình thức thi đua thiết thực, hiệu quả nhằm bảo đảm công bằng xã hội về cơ hội học tập và bình đẳng xã hội về điều kiện học tập, bảo đảm mọi công dân đều được tiếp cận hệ thống giáo dục mở…

Dưới đây là toàn văn Quyết định số 1315/QĐ-TTg và Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.