Quân khu 1: Trung tướng Dương Đình Thông chủ trì Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 34 của Bộ Chính trị

Theo QĐND 08:38, 30/09/2023

Chiều 29-9, Đảng ủy Quân khu 1 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. 
Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã quán triệt Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng với một số mục tiêu cụ thể: Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra; không ngừng nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Nghị quyết cũng đề ra các giải pháp chủ yếu về: thúc đẩy quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững lâu dài; đẩy mạnh nâng tầm đối ngoại đa phương; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để phát triển đất nước; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về quốc phòng an ninh; chủ động, tích cực phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong công tác đối ngoại…

Sau hội nghị, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu nội dung của Nghị quyết, Đảng ủy Quân khu 1 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị nắm vững về nội dung, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động.

Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ở các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả và theo đúng quy định.