Đại Từ: Thành lập 29 tổ công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thu Huyền 14:15, 07/02/2023

Nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh tại các xã, thị trấn; đặc biệt là quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM trong năm 2023, huyện Đại Từ đã thành lập 29 tổ công tác, với 500 thành viên.

Ra quân xây dựng NTM tại xã Phú Thịnh (Đại Từ).
Ra quân xây dựng NTM tại xã Phú Thịnh (Đại Từ).

Theo đó, mỗi tổ công tác được giao nhiệm vụ phụ trách một xã trong xây dựng NTM, phụ trách thị trấn trong xây dựng đô thị văn minh. Các tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với UBND, Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng kế hoạch và thống nhất nội dung, giải pháp và tổ chức ngày ra quân xây dựng NTM trên địa bàn các xã; phối hợp với các xã huy động nguồn lực, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua xây dựng NTM…

Tương tự, tại các thị trấn, tổ công tác phối hợp với UBND thị trấn phụ trách để xây dựng kế hoạch và thống nhất nội dung, giải pháp và hằng tháng, tổ chức ra quân xây dựng đô thị văn minh; phối hợp với thị trấn huy động nguồn lực, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua xây dựng đô thị văn minh…

Tính đến hết năm 2022, Đại Từ đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM; có 26/28 xã đạt chuẩn NTM; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Để đạt mục tiêu trở thành huyện NTM trong năm 2023, Đại Từ chỉ đạo tập trung xây dựng 2 xã Phú Thịnh và Yên Lãng đạt chuẩn NTM; các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đồng thời hoàn thành 3 tiêu chí còn lại của huyện NTM, gồm: Quy hoạch, giao thông và y tế - văn hóa - giáo dục…