Không ngừng hoàn thiện nền hành chính phục vụ
Không ngừng hoàn thiện nền hành chính phục vụ
Ban Thi đua - Khen thưởng đã tham mưu với UBND tỉnh phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính”.
Xem thêm