Tuyệt đối không ban hành thêm thủ tục hành chính không cần thiết

Nhị Hà 09:48, 12/11/2023

Tại Phiên họp lần thứ 28 của UBND tỉnh tổ chức đầu tháng 11-2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số; kiên quyết cắt bỏ và tuyệt đối không ban hành thêm các TTHC không cần thiết.

Theo đánh giá của Chính phủ, thời gian qua, việc thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trong cả nước có nhiều chuyển biến tích cực, đã nỗ lực gắn kết với chuyển đổi số quốc gia theo hướng số hóa, tái sử dụng dữ liệu; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; cơ chế, chính sách, quy định trong thực hiện TTHC tiếp tục được hoàn thiện; dịch vụ công trực tuyến tăng cả về số lượng và chất lượng; việc số hóa, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử và tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC đều có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là ở cơ sở còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ không đúng quy định; một số dịch vụ công trực tuyến thực hiện còn phức tạp; việc tăng số lượng hồ sơ trực tuyến ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực chất; số hóa, tái sử dụng kết quả số hóa ở một số bộ, cơ quan, địa phương chưa đạt yêu cầu; việc phối hợp trong xử lý hồ sơ TTHC còn chưa hiệu quả...

Trên cơ sở báo cáo, đánh giá kết quả và những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh mới đây đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường giải pháp cải cách TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Trong đó nhấn mạnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý nhanh phản ánh, kiến nghị, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập về quy định và thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm đánh giá tác động khi tham mưu ban hành các quy định, TTHC trong đề nghị xây dựng dự thảo, dự án văn bản quy phạm pháp luật, trong đó kiên quyết chỉ tham mưu ban hành TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh mới trong trường hợp thật sự cần thiết, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp với chi phí tuân thủ thấp.

Tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời TTHC/danh mục TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản TTHC, đảm bảo đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ TTHC, hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường rà soát, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để đảm bảo kết nối, tích hợp, đồng bộ thông tin, dữ liệu với các hệ thống, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.