Trọn hành trình dẫn lối

Theo HNM 15:11, 28/02/2023

Bộ phim tài liệu đặc biệt “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương thực hiện, sẽ chính thức phát sóng trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) vào 20h30 hôm 27-2. Bộ phim sẽ đem đến khán giả trọn hành trình 80 năm đầy ý nghĩa từ khi bản đề cương lịch sử ra đời, soi đường, dẫn lối cho hoạt động văn hóa Việt Nam phát triển tiên tiến, đậm đà bản sắc, đáp ứng yêu cầu của đất nước từng thời kỳ.

Hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám - biểu tượng văn hóa Hà Nội, xuất hiện trong phim tài liệu.
Hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám - biểu tượng văn hóa Hà Nội, xuất hiện trong phim tài liệu.

Khẳng định giá trị lớn lao của Đề cương

Phim tài liệu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” được thực hiện bởi ê kíp giàu kinh nghiệm của Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương với sự dàn dựng của đạo diễn Nguyễn Quý Mạnh Minh. Phim dài gần 40 phút, tập trung làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam; làm sáng rõ sự dẫn lối, vận dụng, phát triển những tư tưởng cốt lõi của đề cương trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương nhận định: “Mỗi người dân Việt Nam, dù ở thời đại nào vẫn luôn giữ vững niềm tin, giữ vững dòng chảy văn hóa như một yếu tố nền tảng để tạo nên sức mạnh mềm dân tộc. Việc gìn giữ nền tảng văn hóa đó, khơi dậy tinh thần dân tộc để phát huy sức mạnh, để văn hóa thực hiện sứ mệnh “soi đường cho quốc dân đi” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Bộ phim được xây dựng theo dòng chảy ấy, thể hiện bức tranh toàn cảnh về văn hóa từ dấu mốc quan trọng khi đề cương ra đời, trải qua các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc, đến nay, văn hóa Việt Nam vững vàng, bản lĩnh, luôn giữ được bản sắc riêng”.

Bộ phim chứa đựng khối lượng hình ảnh, tư liệu đồ sộ, dẫn dắt người xem qua 4 nội dung. Trong đó, phần 1 khẳng định những giá trị lớn lao của bản đề cương theo chiều dài lịch sử 80 năm, khẳng định tầm nhìn xa trông rộng của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng dân tộc. Phần 2 đề cập nội dung đề cương và các nghị quyết của Đảng đề ra suốt 80 năm qua về phát triển văn hóa; nêu cao truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn.

Phần 3 về đề cương và đường lối văn hóa của Đảng tạo thành tựu cho văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh về một nền văn học, nghệ thuật mới hình thành trong kháng chiến với nhiều tác phẩm giá trị, còn mãi với thời gian. Trong phần 4, phim nêu bật quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về văn hóa; Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về văn hóa.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm đồng bào dân tộc thiểu số, xuất hiện trong phim.
Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm đồng bào dân tộc thiểu số, xuất hiện trong phim.

Tạo hấp dẫn trong từng khuôn hình

Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương đã không ít lần được giao thực hiện những bộ phim tài liệu đặc biệt, quan trọng phục vụ nhiệm vụ chính trị. Như gần đây có phim tài liệu “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” (đạo diễn Trịnh Quang Tùng) khẳng định vai trò và vị trí trọng yếu của văn hóa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhưng khi bước vào nhiệm vụ thực hiện bộ phim về hành trình 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, ê kíp làm phim xác định đứng trước thách thức không nhỏ là làm sao để thể hiện trọn vẹn nội dung, tạo được sự hấp dẫn, lôi cuốn trong từng khuôn hình.

Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng cho biết, xác định thực hiện bộ phim vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa là nguồn cảm hứng cho văn nghệ sĩ sáng tạo, từ sau Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 thành công, Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương đã triển khai, chọn đạo diễn và ê kíp giàu kinh nghiệm xây dựng kịch bản, tiến hành làm phim.

Bộ phim nhìn lại chặng đường 80 năm từ khi Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời, đã soi đường, dẫn lối cho sự nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển. Chính vì thế, đạo diễn Nguyễn Quý Mạnh Minh chia sẻ, đoàn làm phim đã phải nỗ lực tập hợp khối lượng lớn tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau, triển khai quay phim từ Bắc vào Nam, phỏng vấn đại diện các vùng miền, lực lượng, có tiếng nói của những chuyên gia, nhà khoa học uy tín cùng đội ngũ văn nghệ sĩ qua các thế hệ.

“Để gói trọn được hành trình 80 năm đầy ý nghĩa, giá trị của đề cương đảm bảo tính trọng tâm, hấp dẫn, đoàn làm phim đã chắt lọc kỹ lưỡng từng khuôn hình, lời bình mang tính biểu tượng cao; đồng thời, xây dựng tiết tấu, nhịp điệu phim tươi sáng, nhiều màu sắc”, đạo diễn cho biết.

Trong phim, khán giả sẽ cảm nhận bức tranh văn hóa Việt Nam đầy đủ và rực rỡ qua các công trình, hoạt động văn hóa, những di sản văn hóa được UNESCO công nhận, di sản văn hóa quốc gia… Đặc biệt điểm nhấn được coi là cốt lõi của việc nhìn lại đề cương về văn hóa Việt Nam là tính kế thừa và phát huy, được thể hiện qua những hình ảnh hoạt động và phát biểu về vấn đề văn hóa Việt Nam hiện nay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phim tài liệu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” là một trong những công trình sáng tạo nghệ thuật thiết thực, góp phần củng cố, hun đúc niềm tự hào dân tộc và nhiệt huyết xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.