Xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa phát triển toàn diện

Ngọc Chuẩn 21:09, 14/11/2023

Ngày 14-11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác văn hóa văn nghệ trên địa bàn tỉnh (ảnh).

 

Dự Hội nghị có các thành viên Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương do Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Khánh Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Thái Nguyên, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Những năm qua, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác văn hóa văn nghệ; khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật đối với cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo các cấp đã thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần định hướng chính trị, tư tưởng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Các hoạt động văn học, nghệ thuật có bước phát triển mới và có tính chuyên nghiệp hơn; phong trào văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các văn nghệ sĩ và nhân dân tham gia sáng tác, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Đại diện Đoàn khảo sát, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Khánh Thành kiến nghị: Để công tác văn hóa văn nghệ phát triển đúng tầm, các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác này.

Cùng với đó là xây dựng được những giá trị mang bản sắc văn hóa độc đáo riêng có; tìm ra điểm nhấn trong quá trình khôi phục, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; tăng cường các hoạt động quảng bá, tuyên truyền đến bạn bè trong nước, quốc tế về hình ảnh quê hương và con người Thái Nguyên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh; tập trung phát triển nguồn lực văn hóa, xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa phát triển toàn diện...