Đầu tư xây dựng 65 công trình giao thông nông thôn

Tùng Lâm 11:41, 06/06/2024

Đây là mục tiêu mà Thái Nguyên đặt ra trong kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2024. Các công trình này sẽ phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số.

ăm 2023, từ nguồn vốn của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, huyện Đồng Hỷ đã hỗ trợ người dân các mô hình trồng cây dược liệu... Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ cùng tham gia xuống giống với người dân Bản Tèn, xã Văn Lăng để động viên bà con.
  Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ cùng tham gia xuống giống với người dân Bản Tèn, xã Văn Lăng để động viên bà con.
Ngoài ra, tỉnh còn dự kiến xây dựng 5 công trình sinh hoạt cộng đồng, 8 công trình lớp học, 1 công trình phục vụ học tập, sinh hoạt cho giáo viên và học sinh; cải tạo và xây mới 15 công trình thủy lợi; duy tu, sửa chữa 56 công trình cơ sở hạ tầng ở các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Theo Kế hoạch số 89/KH-UBND đã được UBND tỉnh phê duyệt, năm 2024, tổng kinh phí đầu tư cho thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tại Thái Nguyên là trên 645 tỷ đồng; trong đó, ưu tiên nguồn kinh phí khá lớn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các địa bàn khó khăn, có đông đồng bào DTTS sinh sống.