Tích hợp cơ sở dữ liệu tạo nền tảng chuyển đổi số

Thu Hà 10:40, 08/02/2023

Tích hợp cơ sở dữ liệu trên môi trường số giúp công tác quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương được thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm, tạo nền tảng cho công tác chuyển đổi số. Cơ sở dữ liệu tích hợp cũng giúp người dân được hưởng lợi trực tiếp qua việc giản lược, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính để tiếp cận với dịch vụ công, dịch vụ an sinh xã hội…