Quân khu 1: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII

Giang Nam (Báo Quân khu 1) 14:10, 12/12/2022
 

Sáng 12-12, Đảng ủy Quân khu 1 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII) cho gần 300 đồng chí là chỉ huy các phòng, ban, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khối 4 cơ quan Quân khu. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, dự và giới thiệu các chuyên đề tại Hội nghị (ảnh).

Trong 1,5 ngày, các đồng chí cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Trên cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy Quân khu 1 yêu cầu từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, vận dụng tốt vào công việc, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân.

Đồng thời nêu cao vai trò trách nhiệm, tiền phong gương mẫu, xây dựng ý chí quyết tâm, tạo thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong thực hiện Nghị quyết; đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn.