Tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Quỳnh Mai 17:45, 15/12/2022

Ngày 15-12, Huyện ủy Võ Nhai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lãnh đạo huyện Võ Nhai trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.
Lãnh đạo huyện Võ Nhai trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai đã quán triệt, triển khai các nội dung, hoàn thành tốt các tiêu chí. Công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng không ngừng được nâng cao .

Cùng với đó, công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Công tác đấu tranh, phòng chống âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm được chỉ đạo sát sao.

Xác định bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong thời gian tiếp theo, Đảng bộ huyện Võ Nhai tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác quốc phòng - an ninh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an  ninh; chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; nâng cao tinh thần đoàn kết, sức mạnh cộng đồng nhằm giữ vững an ninh chính trị; nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống...

Dịp này, huyện Võ Nhai cũng đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.