Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tư pháp

Hoàng Hải 13:40, 10/07/2024

Ngày 10-7, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiểm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

6 tháng đầu năm, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, của Bộ, ngành Tư pháp đã tập trung triển khai toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ theo các chương trình, kế hoạch và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Bộ tiếp tục duy trì nhóm dẫn đầu (xếp thứ nhất) trong số các bộ, ngành được đánh giá. Việc tham mưu xây dựng, hoàn thiện pháp luật được chú trọng, có nhiều đổi mới. Cơ quan tư pháp các địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực, triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06; triển khai giải pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Trong 6 tháng, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã tiếp nhận và xử lý được trên 219.200 thông tin (tăng 46% so với cùng kỳ năm 2023). Công tác thi hành án dân sự và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo sát sao với nhiều giải pháp quyết liệt.

Các mặt công tác khác của Bộ, ngành Tư pháp cũng tiếp tục được triển khai nghiêm túc, chủ động, bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tại Thái Nguyên, ngành Tư pháp cũng đã chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, toàn diện và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao. Công tác phối hợp trong theo dõi thi hành pháp luật và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hành chính tư pháp được đẩy mạnh. Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp đi vào nề nếp. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đúng định hướng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương...

Những tháng cuối năm, ngành Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, các chương trình, kế hoạch công tác đã ban hành, nhất là trong việc triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 130 nhóm nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực; tham mưu thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao; thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ...