Đề xuất 30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Quốc Tuân 16:07, 06/10/2023

Ngày 6-10, tại Sở Công Thương, Ban Giám khảo của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2023 tổ chức họp, chấm điểm các sản phẩm.

Ban Giám khảo xem xét hồ sơ, hình ảnh của các sản phẩm.
Ban Giám khảo xem xét hồ sơ, hình ảnh của các sản phẩm.

Tại cuộc họp, Ban Giám khảo đã xem xét hồ sơ, hình ảnh, trao đổi, thảo luận và chấm điểm 43 sản phẩm, của 35 cơ sở công nghiệp nông thôn. Trong đó có 5 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ; 36 sản phẩm thuộc nhóm chế biến nông, lâm, thuỷ sản và thực phẩm; 2 sản phẩm thuộc nhóm khác.

Trên cơ sở số điểm của từng thành viên, Ban Giám khảo kết luận tổng số sản phẩm đạt yêu cầu (70 điểm trở lên) là 43/43. Đồng thời thống nhất đề nghị Hội đồng bình chọn xem xét, trình UBND tỉnh công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2023 cho 30 sản phẩm đạt kết quả cao trong số 43 sản phẩm nói trên.

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

Ban Giám khảo của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh gồm các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý, người có chuyên môn, kinh nghiệm thuộc lĩnh vực, ngành nghề liên quan đến các nhóm sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn.