Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh: Khẩn trương tổ chức triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống

TNĐT 17:54, 08/12/2022

Một trong những nội dung được đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV là: Khẩn trương triển khai thông tin, tuyên truyền và đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống. Báo Thái Nguyên điện tử trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh.

đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn phát biểu bế mạc Kỳ họp.

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh!

- Kính thưa các vị đại biểu tham dự Kỳ họp!

- Kính thưa các bậc cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng với sự đồng thuận, thống nhất cao.

Kỳ họp đã được nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, tâm huyết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về mục tiêu, nhiệm vụ và những định hướng lớn cần tập trung thực hiện trong năm 2023 và trong thời gian tới; nghe ý kiến phát biểu trách nhiệm, quyết tâm cao của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại các phiên thảo luận tại tổ và hội trường, trên cơ sở báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều lượt ý kiến phát biểu, trao đổi về các nội dung trình tại Kỳ họp.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, với tinh thần xây dựng; các nội dung được lựa chọn chất vấn là những vấn đề có tính thời sự, cấp thiết, được đông đảo cử tri quan tâm; các đại biểu HĐND tỉnh đã thẳng thắn trao đổi, tranh luận và đề nghị UBND tỉnh, các ngành có liên quan trả lời làm rõ nhiều nội dung. Ý kiến chất vấn của đại biểu đã được các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh tiếp thu, báo cáo giải trình đầy đủ, làm rõ với lộ trình và giải pháp cụ thể trước mắt và lâu dài. Đây là cơ sở quan trọng để Kỳ họp biểu quyết thông qua các nghị quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật và có tính khả thi cao.

Kính thưa các vị đại biểu!

Tại Kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung xem xét, thảo luận, thống nhất thông qua 31 nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh, là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, ngành chủ động huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2023.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Kỳ họp, đề nghị các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; tập trung rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện của tỉnh để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023.

Đồng thời, định kỳ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời đề xuất với cấp có thẩm quyền để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đẩy mạnh thu hút đầu tư, ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các chương trình, đề án, dự án có tính khả thi cao, có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả lớn, làm động lực thúc đẩy phát triển KT-XH và nâng cao đời sống Nhân dân; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh trong bối cảnh mới.

Hai là, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc những kiến nghị đã được chỉ ra trong báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý Nhà nước về đất đai giai đoạn 2019-2021; tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đã được chất vấn và giải trình tại Kỳ họp thực hiện đầy đủ những cam kết tại phiên giải trình và chất vấn.

Ba là, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; quan tâm chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân; đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn giá, phục vụ các hoạt động của nhân dân đón Tết Quý Mão cổ truyền của dân tộc. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trong đó cần chú trọng và quan tâm đến các đối tượng chính sách, đồng bào ở vùng dân tộc thiểu số.

Bốn là, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh, ý kiến cam kết của các cơ quan quản lý Nhà nước và người đứng đầu các sở, ban, ngành qua phiên giải trình và chất vấn để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2023. Trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh và việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Năm là, ngay sau Kỳ họp, đề nghị các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, để các đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp, báo cáo kết quả hoạt động; thông tin, tuyên truyền về nội dung các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, Nhân dân; lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân; vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể Nhân dân!

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý đã dành thời gian tham dự Kỳ họp. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, ban, ngành có liên quan. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri; cảm ơn sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan phục vụ, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và của tỉnh đã góp phần vào sự thành công của Kỳ họp.

Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Chúc các vị đại biểu cùng toàn thể Nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!


Từ khóa:

HĐND

kỳ họp thứ 10