Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên

Văn Hiến 09:31, 08/11/2023

Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp. Vì vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT các cấp trong tỉnh đã tập trung thực hiện nghiêm nhiệm vụ này và đạt được nhiều kết quả, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Một cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Một cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên. Nội dung kiểm tra của UBKT các cấp trong tỉnh tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác quản lý tài chính đảng; việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí tại chi bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã kết luận có khuyết điểm, vi phạm, phải tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và đề xuất cấp có thẩm quyền làm rõ, xử lý theo quy định của Đảng, quy định của pháp luật.

Công tác kiểm tra khi tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm được thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của Đảng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ này, UBKT các cấp trong tỉnh gặp phải một số vấn đề, khó khăn nên cần cả sự nghiêm khắc và sự thấu hiểu của các thành viên đoàn kiểm tra, vì đối tượng kiểm tra sợ bị kiểm tra, sợ ảnh hưởng đến uy tín, sợ mất thành tích, thường xuất hiện tâm lý mặc cảm, lo lắng.

Cùng với đó, tinh thần tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên bị kiểm tra còn mức độ nên không chủ động cung cấp thông tin cho đoàn kiểm tra, có trường hợp quanh co, che giấu vi phạm của đối tượng kiểm tra; một số cán bộ, đảng viên có vi phạm nhưng không tự giác, có hành vi đối phó, che giấu khuyết điểm, vi phạm, phản ứng, thiếu hợp tác với đoàn kiểm tra. Tổ chức, cá nhân có liên quan đối tượng bị kiểm tra còn tâm lý nể nang, ngại va chạm nên thường e ngại, không muốn cộng tác trong quá trình kiểm tra.

Do vậy, để đạt hiệu quả cao trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp trong tỉnh đã đưa ra một số giải pháp, như: Quán triệt đầy đủ ý nghĩa, tác dụng, nội dung, yêu cầu, tính chủ động, kịp thời của nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Cùng với đó, UBKT các cấp trong tỉnh thường xuyên coi trọng việc nâng cao nhận thức cho các tổ chức đảng, nhất là cấp ủy các cấp về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tác dụng của việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Đặc biệt, UBKT các cấp trong tỉnh đã chủ động nắm tình hình, nhạy bén để kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm, tranh thủ sự lãnh đạo, dựa vào cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác khảo sát, nắm tình hình bước đầu để xác định nội dung, đối tượng và mốc thời gian kiểm tra được UBKT các cấp trong tỉnh thực hiện bài bản và thận trọng, có trọng tâm, trọng điểm.

Các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm từ đầu nhiệm kỳ đến nay được UBKT các cấp trong tỉnh nắm bắt qua các nguồn thông tin, như: Đơn thư phản ánh khuyết danh nhưng có nội dung, vụ việc cụ thể; thông qua việc theo dõi báo cáo của các cơ sở đảng; kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát của hệ thống chính trị; công tác kiểm điểm, phân tích, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm; việc thu thập, chọn lọc thông tin thông qua các hội nghị của cấp ủy, hội nghị tiếp xúc, đối thoại, tiếp xúc cử tri.

Sau khi thu thập thông tin, tập thể UBKT các cấp trong tỉnh thảo luận, xác định nội dung dấu hiệu vi phạm, xác định đối tượng liên quan trực tiếp hoặc có vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để quyết định tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Trong quá trình tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, UBKT các cấp trong tỉnh luôn thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình; bảo đảm khách quan, trung thực, dân chủ, chuẩn xác, chú trọng công tác tư tưởng với đối tượng được kiểm tra thông qua việc thuyết phục, động viên, giúp đối tượng kiểm tra tránh mặc cảm, định kiến để tích cực cộng tác, chấp hành tốt yêu cầu của đoàn kiểm tra; nêu cao ý thức tự giác của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra trong việc chuẩn bị và báo cáo, giải trình đầy đủ, trung thực các nội dung kiểm tra, thấy được ưu điểm để phát huy, thiếu sót, khuyết điểm hoặc vi phạm; không tranh công, đỗ lỗi.

Cán bộ kiểm tra luôn bình tĩnh, kiên quyết, nhạy bén, thể hiện rõ bản lĩnh, chính kiến của mình khi tiếp cận, làm việc với đối tượng kiểm tra để việc kiểm tra đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Trước khi kết luận, công tác thẩm tra, xác minh được UBKT các cấp thực hiện bài bản.

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các cấp trong tỉnh nên từ nay đến cuối nhiệm kỳ sẽ tiếp tục được đề cao. Trong đó, UBKT các cấp trong tỉnh thu thập thông tin và bố trí lực lượng tham gia đoàn kiểm tra; nắm vững những quy định của Đảng và Nhà nước có liên quan đến nội dung kiểm tra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình kiểm tra.

Đồng thời, UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ kiểm tra trong việc thẩm tra, xác minh, xem xét, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra trong kế hoạch kiểm tra.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 9.277 tổ chức đảng và 2.907 đảng viên (trong đó có 1.782 cấp ủy viên); giám sát 2.873 tổ chức đảng và 4.645 đảng viên (trong đó có 3.324 cấp ủy viên); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 67 tổ chức đảng và 411 đảng viên (trong đó có 184 cấp ủy viên); thi hành kỷ luật 23 tổ chức đảng, 942 đảng viên (trong đó có 140 cấp ủy viên). Ngoài ra, UBKT các cấp đã xem xét, phân loại và xử lý, giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật Đảng, đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng thẩm quyền.