Quản lý chặt chẽ đảng viên cả về lượng và chất

Hải Hằng 08:17, 02/11/2023

Quản lý đảng viên là khâu quan trọng. Do đó, việc quản lý đội ngũ đảng viên luôn được các cấp ủy, chi bộ ở TP. Phổ Yên chú trọng làm tốt, coi là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Các đảng viên Đảng bộ TP. Phổ Yên được thanh niên thành phố hướng dẫn cài đặt Sổ tay đảng viên.
Các đảng viên Đảng bộ TP. Phổ Yên được thanh niên thành phố hướng dẫn cài đặt Sổ tay đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phổ Yên, cho biết: Đảng bộ TP. Phổ Yên hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng, với gần 9.000 đảng viên. Nhận thức rõ việc quản lý tốt đảng viên là cơ sở để cấp ủy kịp thời phát hiện, ngăn ngừa được những sai phạm, nên những năm qua Đảng bộ thành phố luôn thực hiện việc quản lý đảng viên một cách toàn diện, từ quản lý hồ sơ, lý lịch, lịch sử chính trị đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ và các mối quan hệ gia đình, xã hội...

Cấp ủy, các chi bộ hằng năm thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên trong việc tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Các cuộc quán triệt chỉ thị, nghị quyết đều có trên 98-100% đảng viên tham gia. Cùng với đó, các chi bộ duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định Điều lệ Đảng.

Qua khảo sát của Đảng bộ thành phố, số đảng viên của các chi bộ duy trì sinh hoạt thường kỳ hằng tháng đạt tỷ lệ trên 90%. Việc thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt, miễn sinh hoạt Đảng đối với đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa được thực hiện đúng thủ tục, quy trình theo quy định.

Hiện, toàn Đảng bộ có trên 200 đảng viên miễn sinh hoạt. Trong đó, những đảng viên đi làm ăn xa đã có đơn báo cáo chi bộ, được chi ủy xem xét và đảng ủy cho miễn sinh hoạt Đảng, đều chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của nơi đến làm việc.

Cuối năm, những đảng viên này đều gửi bản tự kiểm điểm về chi bộ để báo cáo và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên. Các cấp ủy cũng thường xuyên phối hợp với cấp ủy địa phương trao đổi, nắm tình hình chất lượng cán bộ, đảng viên theo định kỳ và đột xuất để phục vụ công tác đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.

Cùng với đó, các chi bộ thực hiện việc phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên đều được giao nhiệm vụ, phù hợp với khả năng, nhiệm vụ chuyên môn.

Một số cấp ủy cho đảng viên tự đánh giá kết quả nhiệm vụ được giao trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Nhiều cấp ủy đã cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra biện pháp phù hợp về quản lý đảng viên, sàng lọc, phân loại đảng viên, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Hằng năm, các chi bộ đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định. Ngoài ra, các chi bộ còn tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các chi bộ ngoài quản lý chặt chẽ số lượng đảng viên, còn quan tâm đến chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên thông qua việc tổ chức, quản lý học tập và tự học tập của đảng viên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên luôn được thực hiện nền nếp, là nội dung thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chi bộ.

Hằng năm, các tổ chức cơ sở đảng đều xây dựng kế hoạch, tổ chức cho 100% đảng viên học tập đầy đủ, nghiêm túc chuyên đề toàn khóa, cũng như hằng năm.

Việc làm tốt công tác quản lý đảng viên giúp đội ngũ đảng viên ngày càng phát triển về số lượng cũng như chất lượng. Qua đánh giá của các cấp ủy, phần lớn đảng viên đều vững vàng về chính trị, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu. Trình độ, năng lực của đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng cao, nhiều đảng viên đã có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ, lao động sản xuất...