Đại học Quốc gia Hà Nội có 8 nhóm lĩnh vực được xếp hạng thế giới

Theo hanoimoi.vn 18:19, 29/10/2023

Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm 2 nhóm lĩnh vực được xếp hạng so với kỳ xếp hạng 2023, nâng số lượng nhóm lĩnh vực được xếp hạng lên 8/11.

Tổ chức xếp hạng Times Higher Education (THE) vừa công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực năm 2024. Đây là bảng xếp hạng các trường đại học theo 11 nhóm lĩnh vực đào tạo.

Đại học Quốc gia Hà Nội có 8 nhóm lĩnh vực được xếp hạng thế giới.
Đại học Quốc gia Hà Nội có 8 nhóm lĩnh vực được xếp hạng thế giới.

Ở kỳ xếp hạng này, Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm 2 nhóm lĩnh vực được xếp hạng so với kỳ xếp hạng 2023, nâng số lượng nhóm lĩnh vực được xếp hạng lên 8/11 nhóm lĩnh vực.

Hai nhóm lĩnh vực mới của Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng là: Sức khỏe lâm sàng và Giáo dục. Trong đó, nhóm lĩnh vực Giáo dục lần đầu tiên được THE đánh giá và đạt được thứ hạng 401 - 500 thế giới, là cơ sở giáo dục đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam được xếp hạng. Nhóm lĩnh vực Sức khỏe và lâm sàng cũng là lần đầu tiên được THE đánh giá và có thứ hạng 601 - 800.

Vị trí cụ thể các nhóm lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội trong kỳ xếp hạng 2024 như sau: Giáo dục xếp hạng 401 - 500; khoa học xã hội xếp hạng 501 - 600; y tế lâm sàng và sức khỏe xếp hạng 601 - 800; kinh doanh và kinh tế xếp hạng 601 - 800; khoa học sự sống xếp hạng 801 - 1.000; khoa học máy tính xếp hạng 801 - 1.000; kỹ thuật xếp hạng 801 - 1.000; khoa học tự nhiên xếp hạng 801 - 1.000.

Ở nhóm lĩnh vực y tế lâm sàng và sức khỏe, cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội, có 4 cơ sở đào tạo khác của Việt Nam được xếp hạng là: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Huế.

Ở nhóm lĩnh vực khoa học xã hội và nhóm lĩnh vực kinh doanh - kinh tế, cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội, có thêm 3 cơ sở đào tạo ở Việt Nam được xếp hạng là: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Với nhóm lĩnh vực khoa học máy tính và nhóm lĩnh vực kỹ thuật, cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội, có thêm 4 cơ sở đào tạo khác ở Việt Nam được xếp hạng gồm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Với nhóm lĩnh vực khoa học sự sống, nhóm lĩnh vực khoa học vật lý và tự nhiên, bên cạnh Đại học Quốc gia Hà Nội còn có 5 cơ sở đào tạo khác ở Việt Nam được xếp hạng là: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Huế và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Ở kỳ xếp hạng 2024, THE đã sử dụng bộ tiêu chí mới bao gồm 18 tiêu chí đánh giá với trọng số được điều chỉnh để phù hợp với từng nhóm lĩnh vực riêng lẻ (tăng 5 tiêu chí so với các kỳ xếp hạng trước).