Phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà
20:23, 05/01/2023