Nhiều tài sản ở Khu đô thị Picenza Đồng Bẩm bị mất trộm
16:55, 19/10/2023