Triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai

09:07, 15/07/2021

UBND thành phố Hà Nội vừa giao Sở NN& PTNT Hà Nội (cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trước đó, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược.

 Trong đó, tập trung xác định các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án cần triển khai thực hiện cho từng giai đoạn theo chu kỳ kế hoạch 5 năm tương ứng với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch tỉnh và kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030; phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ trì và phối hợp thực hiện đối với từng nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng tiến độ hằng năm và mỗi thời kỳ 5 năm phù hợp với khả năng cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện…