Điều kiện cấp chứng chỉ đào tạo, tập huấn trong nhà trường Quân đội

Theo chinhphu.vn 14:56, 03/11/2022

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 63/2022/TT-BQP quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội.

Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội được cấp sau khi học viên đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và có quyết định công nhận tốt nghiệp của cấp có thẩm quyền.

Theo đó, việc quản lý, cấp, sử dụng chứng chỉ đảm bảo nguyên tắc: Chứng chỉ phải được quản lý, cấp, sử dụng công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ được cấp một lần, trừ trường hợp chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện viết sai do lỗi của nhà trường Quân đội thì nhà trường đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm cấp lại bản chính chứng chỉ.

Bộ Quốc phòng thống nhất quản lý mẫu chứng chỉ, tem chống giả, việc cấp phôi, thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cơ quan quản lý nhà trường Quân đội có trách nhiệm quản lý việc sử dụng phôi chứng chỉ, cấp, sửa đổi, thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ đối với nhà trường Quân đội thuộc quyền quản lý.

Nhà trường Quân đội có trách nhiệm trực tiếp quản lý phôi chứng chỉ; cấp, sửa đổi, thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ theo quy định.

Điều kiện cấp chứng chỉ

Thông tư quy định: Chứng chỉ được cấp sau khi học viên đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo quy định và có quyết định công nhận tốt nghiệp của cấp có thẩm quyền.

Giám đốc, hiệu trưởng nhà trường Quân đội có trách nhiệm cấp chứng chỉ cho đối tượng quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

Các trường hợp thu hồi chứng chỉ

Chứng chỉ bị thu hồi và hủy bỏ trong các trường hợp sau đây: a) Có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, thi tốt nghiệp hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp chứng chỉ. b) Cấp cho người không đủ điều kiện. c) Do người không có thẩm quyền cấp. d) Bị tẩy xóa, sửa chữa. đ) Để cho người khác sử dụng. e) Do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ.

Việc thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ phải được tiến hành bằng quyết định thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ. Nội dung của quyết định nêu rõ lý do thu hồi, hủy bỏ.

Người được cấp chứng chỉ có quyền lợi đề nghị nhà trường Quân đội cấp chứng chỉ đúng thời hạn quy định. Đề nghị nhà trường Quân đội ghi chính xác, đầy đủ các thông tin trên chứng chỉ.

Bên cạnh đó, có nghĩa vụ cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết để nhà trường Quân đội ghi trên chứng chỉ. Kiểm tra tính chính xác các thông tin ghi trên chứng chỉ ngay sau khi nhận chứng chỉ. Giữ gìn, bảo quản chứng chỉ; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung trên chứng chỉ kèm theo.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2022.