Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong năm 2022

Đ.H 16:14, 18/01/2023

Ngày 17/01/2023, UNBD tỉnh đã có Quyết định số 72 về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong năm 2022

Công bố kèm theo Quyết định này là Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong năm 2022. Trong đó:

1. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ:

a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 13 Nghị quyết;

b) Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 24 Quyết định.

2. Văn bản hết hiệu lực một phần:

a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 04 Nghị quyết;

b) Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 Quyết định.

3. Văn bản hết hiệu lực công bố bổ sung: 01 Quyết định.